Black Ribbonข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร

เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดนครปฐม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนวิชาสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ ระดับ
ชั้นอนุบาล จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับทั้งนักเรียนชายและหญิง ประเภท ไป-กลับ ตั้งแต่สามขวบ
จนถึง หกขวบ โดยเริ่มดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน


ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

- ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
- สถานที่ตั้ง: เลขที่ 342 ถนนทิพากร ซอย 6 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
- โทรศัพท์: 0-3424-3196, 0-3424-3223 - 4
- โทรสาร: 0-3424-3225
- เว็ปไซต์: www.suteetorn.ac.th
- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

- มีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา
- มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2100 คน*
- มีจำนวนบุคคลากร 100 คน*

- เจ้าของและผู้จัดการ: นางกัลยา สุธีธร
- ผู้อำนวยการ: นางเหมือนฝัน  นันทิยกุล

(* ข้อมูลถึง ปี พ.ศ. 2559)

 

เครื่องหมาย (สัญลักษณ์) ประจำโรงเรียน

   โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 


สี ประจำโรงเรียน


เขียว - ขาว
สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ความงอกงาม ความเจริญรุ่งเรือง
สีขาว หมายถึง ความไร้เดียงสา ความสะอาดผุดผ่อง ความไม่รู้

สี เขียว-ขาว จึงหมายถึง แหล่งที่ช่วยกันสร้าง ช่วยกันอบรมปลูกฝังเด็กที่ไร้เดียงสาให้เป็น
ผู้มีความสามารถพัฒนาตนเอง ในด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม พร้อมทั้ง
คุณธรรมให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

ปรัชญาของโรงเรียน

พลังกาย ใจ และสมาธิ นำมาซึ่งความสำเร็จ

พลังกาย หมายถึง การมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะเรียนรู้และปฏิบัติกิจการใดให้ลุล่วงไปด้วยดี
พลังใจ หมายถึง กำลังใจอันมุ่งมั่น เข้มแข็ง ของจิตใจ ในอันที่จะฝ่าอุปสรรคต่างๆไปโดยราบรื่น และมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
สมาธิ หมายถึง ความแน่วแน่ ความเอาใจใส่ พินิจพิจารณา ด้วยเหตุด้วยผล ไม่เผลอเรอ ไม่สะเพร่า ไม่สับสน
ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างความสำเร็จ

ดังนั้น พลังกาย ใจ และสมาธิ นำมาซึ่งความสำเร็จ จึงมีความหมายรวมว่า การกระทำสิ่งใดให้สำเร็จ ต้องประกอบด้วย ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน และมีสมาธิที่แน่วแน่ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิชาการเยี่ยม กีฬายอด เพียบพร้อมคุณธรรม
นำไทยพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล รักการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้มาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม รักครอบครัว ท้องถิ่นและประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ และสิ่งดีงามให้สังคม และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง

อัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลสุธีธร

รักษ์ไทย ใฝ่รู้ สู่ความสำเร็จ

รักษ์ไทย หมายถึง ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
ใฝ่รู้ หมายถึง เรียนรู้หลายวิธีและรอบรู้หลายสาระ
สู่ความสำเร็จิ หมายถึง ผลสำเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจ

Share


นางเหมือนฝัน   นันทิยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุธีธร

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
247867